ಸಿನೆಮಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ

ಸಿನೆಮಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ

ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಥವಾ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಏನು? ಇದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ, ಅನುಭೂತಿ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಲಾಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು, ಅನುಭವಿಸಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲೂ ಇದನ್ನೇ...